Passer funksjonsmål til the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)?

How does the measurement of disability in low back pain map unto the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)? A scoping review of the manual medicine literature  

Richard Nicol, Hainan Yu, Melissa Selb, Birgit Prodinger, Jan Hartvigsen, Pierre Côté 

Publisert i American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, November 2, 2020 

Kort sammendrag
Innen feltet manuell behandling har det tidligere ikke vært kartlagt om omfanget av pasientens plager kommer tydelig frem under vurdering og behandling. Basert på et systematisk søk ble flere instrumenter/målemetoder funnet. Av disse fokuserte de fleste på smerter, påkledning, søvn og gange. Konklusjonen er at det er lite fokus på de psykososiale faktorene som ligger til grunn for at pasienten oppsøker behandling.

Mål for studien
WHO’s rammeverk for funksjon og funksjonstap, International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), omfatter alle typer av sykdommer og lidelser. Dette med intensjon om å kartlegge hele omfanget en lidelse kan påføre. Innenfor området manuell medisin vet vi svært lite om omfanget også når det kommer til vurderingen av pasientene: fanger vi virkelig alle aspektene en lidelse kan gi når vi undersøker og behandler en pasient? 

Metode
Forfatterne har gjort et systematisk søk i 4 medisinske databaser for å finne publiserte studier som omhandlet manuell behandling av korsryggen. Totalt 2591 studier ble funnet, og 95 av disse ble inkludert og brukt til å hente ut data om måleinstrument/undersøkelser relatert til funksjon og funksjonstap. Disse instrumentene ble deretter «linket» til ICF-rammeverket som består av domenene “body function”, “body structure”, “activities and participation”, “environmental factors” og “personal factors”. På denne måten kunne man se omfanget av de målinger/undersøkelser som ble brukt, i henhold til ICF rammeverket.  

Resultat
38 instrumenter/målemetoder/undersøkelser ble funnet. De mest brukte var Oswestry Disability Index (ODI) (33.2%), Roland Morris Disability Questionnaire (RMDQ) (17.1%), og Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ) (16.1%). De fleste fokuserte på smerte (89%), påkledning (67%), søvn (63%), gange (63%), samt å opprettholde holdning (60%). Få instrumenter fokuserer på sosiale aspekter av funksjon (som betalt arbeid (21%) eller fritid (36%)). Omgivelsesfaktorer var representert av produkter og teknologi (35%) og helsetjeneste (31%). 

Konklusjon
Oppsummert kan vi si at målinger av funksjon og funksjonstap for pasienter som søker manuell behandling for korsryggsmerte legger vekt på funksjoner (body functions) som smerte, aktiviteter (activities) som f.eks. løftning og deltakelse (participation) i arbeid. Forfatterne mener at man ofte unnlater å spørre/undersøke om viktige deler av smerte-opplevelsen som handler om sosiale og omgivelsesfaktorer, faktorer som leder til at mennesker søker hjelp for sine plager. 

Studiens betydning for klinisk praksis
Disse resultatene er allerede tatt i bruk: sommeren 2019 ble det holdt en internasjonal konferanse i Oslo med flere stakeholders for å utvikle en ICF-basert protokoll for korsryggspasienter som søker manuell behandling. Dette skal hjelpe til med å standardisere undersøkelse og rapportering av funksjon og funksjonstap innenfor manuell medisin på verdensbasis.  

Her kan du lese artikkelen.

Studien er delvis finansiert av ELIB, og er en del av Ellen Årtuns postdoc-arbeid. Flere publikasjoner kommer!

Similar Posts