Vedtekter


Vedtekter

Vedtekter for Forskningsstiftelsen Et liv i bevegelse

§ 1 Navn

Stiftelsens navn er Forskningsstiftelsen Et liv i bevegelse og er stiftet 22. oktober 2011.

§ 2 Formål

Forskningsstiftelsen Et liv i bevegelse skal bidra til fagutvikling, kompetanseheving – og kvalitetssikring av helsetjenester innenfor nerve-, muskel- og skjelettområdet ved å stimulere til forskerrekruttering og vitenskapelig forskning.

§ 3 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er NOK 200.000.

§ 4 Styret

Styret skal bestå av fra tre til ti medlemmer og være sammensatt på følgende måte:

a) Norsk Kiropraktorforenings styre oppnevner to til fire styremedlemmer herunder styreleder.

b) Styret oppnevner selv ett til seks styremedlemmer som har tilknytning til utdannings- eller forskningsinstitusjoner nasjonalt eller internasjonalt.

Det kan oppnevnes varamedlemmer.

Styret avgjør selv antall styremedlemmer innenfor rammene fastsatt i bestemmelsen her. Medlemmene velges for to år om gangen.

Helse- og omsorgsdepartementet kan oppnevne ytterligere ett medlem med varamedlem.

Styret innkalles når styreleder finner det nødvendig, eller når det forlanges av minst to styremedlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene/varamedlemmene er til stede, og blant disse styrets leder. Vedtak treffes med simpelt flertall.

Det føres protokoll over styrets møter.

§ 5 Styrets oppgaver

Styret er stiftelsens høyeste organ. Styret er ansvarlig for driften av stiftelsen og skal sørge for at dette skjer i samsvar med vedtektene og med lover som regulerer virksomheten..

Styret skal vedta budsjett og godkjenne årsregnskap og årsberetning.

§ 6 Godtgjørelse

Godtgjørelse til styremedlem, skal stå i rimelig forhold til det arbeid og ansvar som følger med vervet.

§ 7 Utdelinger

Stiftelsens styre kan dele ut midler for å fremme stiftelsens formål.

Styret bestemmer hvilket beløp som skal fordeles til støtteverdige prosjekter hvert år.

§ 8 Endring og oppløsning

Dersom stiftelsen oppløses, skal overskytende midler ved en evt. oppløsning skal anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål