Nakke og posttraumatisk hodepine. – Ny masteroppgave

Bilde: privat

Oppsummering av masteroppgaven til Martin Herneblad-Due, i forbindelse med hans mastergrad i hodepine 2020-2022 ved Dansk Hodepinesenter / Universitetet i København.

Posttraumatisk hodepine (PTH) er en vanlig sekundær hodepine, men dokumentasjonen for underliggende mekanismer og effektiv behandling er begrenset. Nedsatt sentral nevromodulasjon og aktivering av trigeminus- og cervikale afferenter har blitt foreslått å være deler av de underliggende mekanismene bak PTH. Hvis dette er tilfelle, kan både cervikalcolumna og påvirkning av hjernestammen være svært relevante i PTH-behandling.

Med denne bakgrunn var det ønskelig å bruke masteroppgaven til å innhente relevant litteratur om nakken og PTH, og systematisk vurdere kvaliteten. Denne dannet grunnlaget til en diskusjon om i  hvilken grad nakken er involvert i PTH, med spesielt fokus på ikke-medikamentell behandling og rehabilitering.

Da det eksisterer svært begrenset litteratur omkring oppfølging av PTH, var det fra forfatter og veileders side ønskelig å til slutt foreslå en forskningsprotokoll, med den hensikt å i fremtiden øke kvaliteten på forskning innen behandling og rehabilitering av PTH.

Resultater:

Forskjellige databaser ble brukt for å søke litteratur. Av 459 artikler var det 16 artikler som kunne gi svar på forskningsspørsmålet, og ble inkludert. JBI (Joanna Briggs Institute) Critical Appraisal-verktøyet ble brukt til å evaluere metodekvalitet for hver artikkel.

Forskningsmetodene til de inkluderte studiene er av relativt god kvalitet totalt sett, men mange hadde små utvalgsstørrelser, noen manglet kontrollgruppe og muligheten for seleksjon og recall bias var høy. Det var også svært få RCT-er, og blinding av undersøker eller terapeut var umulig av åpenbare grunner ved bruk av fysiske ikke-farmakologiske intervensjoner. Bevisnivået hadde bare et gjennomsnitt på 2,81, hvor 5 er lavest mulig poengsum for studiedesign.

Studiene viste at PTH var assosiert med cervikal smerte, stivhet og redusert nevromuskulær kontroll, spesielt i den akutte fasen. Langvarig PTH var assosiert med tidligere stress, smertekomorbiditeter og tidligere hodepine, mTBI (mild traumatisk hodetraume) og nakkeslengskader.

Pasienter med PTH ser ut til å ha nytte av cervikal manuell terapi og rehabilitering, selv om kvaliteten på studiene var for svak til å gi en gi en absolutt anbefaling.

Hva kan vi ta med oss?

Forskningen så langt indikerer at nakken er involvert i akutt og langvarig PTH. En skreddersydd biopsykososial tilnærming kan anbefales, som inkluderer trygghet, informasjon og smertehåndtering, manuell terapi og rehabilitering. Mer forskning er nødvendig på patofysiologi og behandling av PTH generelt og involvering av cervikal columna spesifikt.

Vil du ha flere detaljer? Sjekk ut hele oppgaven her.

Similar Posts