Å gå kan forhindre nye episoder av ryggsmerte

I denne studie fra Australia har forskere undersøkt om den kanskje enkleste formen for trening; gåturer, er effektiv i å forhindre tilbakevendende ryggsmerter.

Studien inkluderte voksne som hadde hatt en episode med ryggsmerte de seneste 6 månedene, som de hadde kommet seg fra. Rekruttering skjedde via sosiale medier og nyhetsbrev, og de som var interessert fylte ut et online-skjema med påfølgende intervju om medvirkning. Det var viktigt var at de ikke hadde hatt spesifikk ryggsmerte eller hadde problemer med å gå.

Totalt 670 deltakere ble randomisert til to grupper:

Intervensjon

  • Fysioterapeut gav informasjon om ryggsmerter, smertemekanismer og selvhjelp
  • Fysioterapeut og deltakeren samarbeidet om å utforme et individuelt program for gå-turer
  • Skritteller og dagbok
  • 5 besøk hos fysioterapeut i løpet av 6 måneder
  • Annen behandling som pasienten selv ønsket på eget initiativ

Mål: å gå fem ganger i uken i minst 30 minutter etter 6 måneder

Kontroll

  • Ingen intervensjon
  • Behandling som pasienten selv ønsket på eget initiativ

Deltakerne svarte på månedlige spørreskjemaer i 12 måneder. Primærutfallet var tid til neste episode av ryggsmerte, definert som smerte i minst et døgn med intensitet på minst 2/10 på NRS smerteskala som påvirket daglig funksjon.

Deltakerne hadde en gjennomsnittslalder på 54 år, og majoriteten var kvinner. Medianen av tidligere episoder med ryggsmerte var 33 episoder. Intervensjonsgruppen gikk i snitt 80 minutter den førsta uken, og 130 min etter 12 uker. Litt over halvparten av samtlige deltakere fikk ryggsmerte under uppfølgningen, men tiden til neste episode av ryggsmerta var 208 dager i intervensjonsgruppen, sammenlignet med kontrollgruppens 112 dager. Deltakerne i kontrollgruppen søkte i større utstrekning behandling. Intervensjonen var også kostnadseffektiv fra et samfunns-perspektiv.

Pocovi NC, Lin CC, French SD, Graham PL, van Dongen JM, Latimer J, Merom D, Tiedemann A, Maher CG, Clavisi O, Tong SYK, Hancock MJ. Effectiveness and cost-effectiveness of an individualised, progressive walking and education intervention for the prevention of low back pain recurrence in Australia (WalkBack): a randomised controlled trial. Lancet. 2024 Jun 19:S0140-6736(24)00755-4. doi: 10.1016/S0140-6736(24)00755-4. Epub ahead of print. PMID: 38908392.

Similar Posts