Søke midler


Søke midler

Forskningsstiftelsen Et liv i bevegelse gir støtte til forskning innenfor nerve-, muskel- og skjelettområdet. Det kan  søkes til utvikling og gjennomföring av ulike typer prosjekter;

  • Forskerspirestipend
  • Forskningsprosjekter, f.eks Ph.d.-prosjekt og Postdoktor-prosjekt
  • «Venteprosjekt» (i overgang mellom Ph.d. og Postdoktor)

Ønsker du å søke om midler så ta kontakt med oss, gjerne helt fra idé-stadiet, slik at vi sikrer at prosjektet er i tråd med ELIBs mål. Vår erfaring er at idé-myldring i nettverket leder til gode prosjekter.

Forskerspirestipend

Dette er for klinikere som ønsker å forske med hensikt å ta en ph.d. utdanning. Stipendet er på kr 60 000 og ment som støtte til å utarbeide forskningsprotokoll, delta på forskningskurs, skrive en vitenskapelig artikkel, etablere kontakt med andre forskere, skaffe seg godkjent veileder samt søke opptak på et ph.d. program.  Ta kontakt med oss hvis du har planer om gå inn i forskning slik at vi kan vurdere om dette stipendet kan være aktuelt for deg.

Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk og blir vurdert av styret som tar beslutning. Løpende vurdering, ingen søknadsfrist.

Her er søknadsskjema for forskerspirestipend.

Forskningsprojekter, f.eks. Ph.d. og postdoktor-prosjekter:

Søknaden må skrives på engelsk og blir vurdert av en ekstern ekspert før en beslutning om tildeling av midler tas i styret.

Les ELIBs kriterier for tildeling av midler her.

Last ned søknadsskjema.

Last ned budsjettmal.

Prosjekt-søknader har søknadsfrister 1.mars og 1.september hvert år.

Beskjed om tilslag gis i begynnelsen av henholdsvis mai og november.  

Venteprosjekt

Formålet med disse midlene er å gi støtte i en begrenset tidsperiode i overgangen mellom Ph.d. og Postdoktor. Midlene kan f.eks. brukes til å skrive en artikkel på data du ikke har brukt, delta i et annet prosjekt eller for et opphold i en annen forskergruppe. Det er også mulig å bruke tiden til å skrive protokoll for et postdoktor-prosjekt. Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk og blir vurdert av styret som tar beslutning. Løpende vurdering, ingen søknadsfrist.

Her er søknadsskjema for venteprosjekt.

Rapportering:

Dersom du får midler fra ELIB må det rapporteres om bruk av midlene 2 ganger årlig, 1 mars og 1 september.

Last ned projektrapport.

Her finner du sluttrapport som skal fylles ut når prosjektet er ferdig.

Last ned sluttrapport.

Stipend for forskere til deltagelse på kurs eller konferanse

ELIB har etablert et stipend for forskere som ønsker å delta på et kurs eller konferanse. Stipendet er på maksimalt kr 20 000 per individ og år. ELIB ønsker skriftlig og muntlig tilbakemelding fra kurset/konferansen til nettverket, slik at kompetansen kommer flere tilgode. Når du söker, tenk på.

1: Å beskrive kurset/konferensen, hvorfor er det viktig for deg/ELIB?

2: Å gi oss en god begrunnelse hvordan kurset/konferensen kan bidra til å øke kompetansen i nettverket.

3: Å sende søknaden i god tid før kurset/konferansen

Oversikt over fond

Fond (link)FormålSøknadsfrist
Norsk
Forskningsråd
Formålet med Forskerprosjekt er
å fremme fornyelse og utvikling i
forskning innenfor alle fag og
tematiske områder. Prosjektene
skal bidra til viktig ny innsikt i
den internasjonale kunnskapsfronten,
og kan være med eller uten ambisjoner om anvendelse.

*Andre utlysninger
22.02.2022*Dato varierer avhengig av utlysning
Regionalt
Forskningsfond
(RFF)
De regionale forskningsfondene
skal styrke forskningsevnen
gjennom regional forskning og
innovasjon.
Se
hjemmesiden
for frister.
Regionale
helseforetak:

Helse Sør-Øst
Helse Midt-Norge
Helse Nord
Helse Vest
Se hjemmesiden for detaljer.Se
hjemmesiden
for frister.
NordForskDet nordiske programmet for
helse og velferd har som
målsetting å bedre helsen i de
nordiske landene ved å finne
løsninger på samfunns- og
folkehelseutfordringer gjennom
fremragende forskning.
Se
hjemmesiden
for frister.
Horizon 2020
Horizon Europe
The European Research Council
supports frontier research, cross
disciplinary proposals and pioneering
ideas in new and emerging fields
which introduce unconventional and
innovative approaches.
Se
hjemmesiden
for frister.
Nærlingslivets
Hovedorganisasjon
(NHO)

Nærings-ph.d.
Formål er å styrke virksomhetens
kjernevirksomhet, produkter
og/eller tjenester.
Se
hjemmesiden
for frister.
Stiftelsen DAMFormålet med Forskning er å gi
støtte til helseforskning rettet mot
målgrupper i Norge som bidrar til
å fremme levekår, fysisk og
psykisk helse, mestring,
livskvalitet eller sosial deltakelse.
15.02.2022
Stiftelsen
Olav Thon
Ikke tilgjengelig ennå.Ikke
tilgjengelig
ennå.
European Centre
for Chiropractic
Research
Excellence (ECCRE)
Research of relevance to the
chiropractic profession and
patients with musculoskeletal
conditions.
01.02.2022
Et Liv i BevegelseForskning skal bidra til
fagutvikling, kompetanseheving
og kvalitetssikring av
helsetjenester innenfor nerve-,
muskel- og skjelettområdet.
01.03 og 01.09 hvert år