Ny studie om regelmessig oppfølgings-behandling blant norske kiropraktorer

Det spirer og gror hos unge kiropraktor-forskere i Norge. Kiropraktor Tora Vikhaug har nylig fått publisert masteroppgaven sin i Chriopractic & Manual Therapies med støtte av ELIBs senior forsker Birgitte Myhrvold.

Oppsummering av artikkelen finner du nedenfor og lenke til publikasjonen finner du her: Evidence-based maintenance care among chiropractors in Norway: a cross-sectional survey in the Nordic maintenance care program

Evidence-Based Maintenance Care among chiropractors in Norway: a cross-sectional survey in the Nordic Maintenance Care program

Studiens resultat og betydning for klinisk praksis

Denne studien undersøkte norske kiropraktorers holdninger, ferdigheter og bruk av evidensbasert viten om Maintenance Care (MC), samt assosiasjoner til generell evidensbasert praksis og demografiske karakteristikker. Det ble også undersøkt hvilke barrierer som hindrer og hvilke faktorer som legger til rette for tilgangen til evidensbasert viten om MC. Studien er Tora Viklunds masterprosjekt.

Studien antyder at norske kiropraktorer trenger mer hjelp til å bruke den forskningsbaserte kunnskapen om MC i sitt arbeid. Norske kiropraktorer hadde nøytrale holdninger til MC, men rapporterte generelt moderat kompetanse. De fleste hadde ikke brukt evidens om MC i løpet av den siste måneden. Kiropraktorene rapporterte at tilgang til nyttige ressurser om evidensen angående MC var en barriere, mens kunnskap om hvilke pasienter som responderer på MC lettere tilrettelegger for å bruke MC i praksis.

Sammendrag

Kiropraktorer benytter MC som en behandlingsstrategi med hensikt å forebygge muskelskjelettplager. Det nordiske programmet for MC gir retningslinjer for når og for hvem MC bør tilbys. Disse retningslinjene har blitt spredt gjennom artikler, workshops, sosiale medier og internasjonale konferanser i Europa og internasjonalt. Imidlertid vet man lite om kiropraktorers bevissthet om og bruk av denne evidensen. Denne studien ble derfor utført for å beskrive norske kiropraktorers holdninger, ferdigheter og bruk av evidensbasert MC, samt de viktigste barrierene og faktorene som hindrer eller gjør det lettere å bruke evidensbasert MC.

Metode

Spørsmålene om evidensbasert viten om MC ble inkludert i en nasjonal tverrsnittsundersøkelse om evidensbasert praksis. Undersøkelsen ble sendt på e-post til 770 norske kiropraktorer som var medlemmer av Norsk Kiropraktorforening i 2021. Av disse svarte 312 (41 %) på undersøkelsen.

Resultat

Det ble funnet en sterk sammenheng mellom norske kiropraktorers holdninger, ferdigheter og bruk av evidensbasert MC og generell evidensbasert praksis. Når det gjelder holdninger til evidensbasert MC, var 26 % enige i at de trengte verktøy for å kunne anbefale denne behandlingen til pasientene. Omtrent halvparten (57 %) mente de hadde ferdigheter til å identifisere egnede pasienter, og 45 % hadde brukt publisert informasjon om MC i løpet av den siste måneden.

Kiropraktorenes alder hadde betydning for opplevde ferdigheter i MC, da de mellom 40-59 år hadde mindre sannsynlighet for å rapportere at de hadde høy kompetanse i MC. Det samme gjaldt klinisk setting, hvor de som jobbet med tverrfaglige klinikker hadde mindre sannsynlighet for å rapportere opplevd høy kompetanse i MC. Kiropraktorer som var utdannet i USA og Australia hadde større sannsynlighet for å rapportere opplevd høy kompetanse i MC. Bruk av MC var også knyttet til utdannings-land, da de som var utdannet i Australia hadde mindre sannsynlighet for å ha brukt publisert informasjon om pasientutvelgelse for MC. Manglende tilgang til ressurser (som spørreskjemaer og artikler) var den største barrieren for å bruke evidensbasert MC, mens informasjon om hvilke pasienter som best responderer på MC vil tilrettelegge for bruk av evidensbasert MC.

Similar Posts