Evidensbasert praksis hos norske kiropraktorer

Våre forskere Iben Axén (t.v.), Birgitte Lawaetz Myhrvold og Anne Marie Gausel er ute med ny artikkel i BMC Health Services Research

Studiens tittel  
Investigating attitudes, skills, and use of evidence-based practice among Norwegian chiropractors; a national cross-sectional study

Birgitte Lawaetz Myhrvold, Iben Axén, Matthew J. Leach, Tobias Sundberg & Anne Marie Gausel

Kort sammendrag

Evidence-basert praksis (EBP) er avgjørende for å forbedre kvaliteten på helsetjenester og er viktig for alle helsepersonell i alle yrkesgrupper. Selv om det ikke er gjort noen tidligere studier om norske kiropraktorers holdninger, ferdigheter og bruk av EBP, er dette er et viktig tema å utforske. Denne studien ble derfor utført for å beskrive norske kiropraktorers holdninger, ferdigheter og bruk av EBP, samt de viktigste hindringene og faktorene som gjør det lettere å bruke EBP.

Metode

Undersøkelsen var en nasjonal tverrsnittsundersøkelse og ble sendt på e-post til 770 norske kiropraktorer som var medlemmer av Norsk Kiropraktorforening. Av disse svarte 312 (41 %) på undersøkelsen.

Resultater

Resultatene viste at selv om 95 % av kiropraktorene var enige i at EBP er nødvendig i kiropraktorpraksis, var bruken av EBP-aktiviteter lav. Likevel var deltakerne interessert i å lære og forbedre ferdighetene sine for å implementere EBP i praksis. Studien viste også at kvinnelige kiropraktorer og de som brukte én eller flere timer per uke på forskning, hadde en positiv assosiasjon med holdninger, ferdigheter og bruk av EBP , mens de som hadde praktisert i mer enn 6-10 år hadde en negativ assosiasjon. De største hindringene for EBP var manglende ferdigheter til å kritisk vurdere, tolke og anvende forskningsfunn i praksis. De viktigste faktorene som gjorde det lettere å bruke EBP inkluderte tilgang til internett og gratis online databaser på arbeidsplassen. Alt i alt viser studien at det er behov for mer støtte og opplæring for norske kiropraktorer for å integrere EBP i sin praksis. Dette vil bidra til å forbedre kvaliteten på helsetjenester og gi bedre resultater for pasienter som søker hjelp fra kiropraktorer.

Studiens betydning for klinisk praksis 

Denne studien undersøkte norske kiropraktorers holdninger, ferdigheter og bruk av evidensbasert praksis (EBP).  312 kiropraktorer svarte på et nettbasert spørreskjema. De   fleste mente at EBP var viktig, men mange brukte det lite i klinisk praksis. Kvinnelige kiropraktorer som brukte mer tid på forskning hadde vanligvis mer positive holdninger og ferdigheter knyttet til EBP. Det var mindre sannsynlig at de som hadde praktisert i mer enn 10 år, brukte EBP. De største hindringene for å bruke EBP var mangel på ferdigheter til å forstå og bruke forskning, mens tilgang til internett og online databaser var de viktigste hjelpemidlene.

Studien antyder at norske kiropraktorer trenger mer støtte for å integrere EBP i sin praksis. Hindringene for å bruke EBP var primært knyttet til opplevde mangler i ferdigheter, mens faktorer som gjorde det lettere å bruke EBP hovedsakelig var knyttet til infrastrukturkrav som tilgang til internett, databaser med gratis tilgang og annen informasjons- og kommunikasjonsteknologi som er nødvendig for å kunne søke etter og finne relevante forskningsartikler og bruke dem i praksis.

Les hele artikkelen her.

Similar Posts