Kiropraktisk behandling for ikke-muskelskjelettplager: en systematisk gjennomgang

Forskningssjef Iben Axén er medforfatter i en nylig publisert studie i Chiropractic & Manual Therapies.

The global summit on the efficacy and effectiveness of spinal manipulative therapy for the prevention and treatment of non-musculoskeletal disorders: a systematic review of the literature

Pierre Côté, Jan Hartvigsen, Iben Axén, Charlotte Leboeuf-Yde, Andreas Eklund et al


Kort sammendrag
Denne artikkelen er resultatet av et helt unikt prosjekt – The Global Summit – hvor 50 forskere involvert i det kiropraktiske feltet fra hele verden gikk sammen for å svare på spørsmålene:

 1. Er sham/placebo sammenlignet med manipulasjon/mobilisering/traksjon (her kaldt SMT) effektivt i å forebygge ikke-muskelskjelett tilstander?
 2. Er manipulasjon/mobilisering/traksjon (SMT) sammenlignet med andre intervensjoner effektivt i å forebygge eller behandle ikke-muskelskjelett tilstander?

  Forskerne gjennomførte en systematisk granskning av tilgjengelig vitenskapelig litteratur gjennom å søke i de store medisinske databasene (bl.a. Medline, Embace, Cochrane). Nesten 5 000 artikler ble identifisert, hvor cirka 1000 var duplikater. Forskerne ble inndelt i par for å lese gjennom 3874 abstrakter for å verifisere at materialet oppfylte inklusjonskriteriene. Prosessen innebar at to forskere leste abstraktene uavhengige av hverandre. Granskningen fokuserte på om studien var en RCT, brukte et pasientspesifikt utfall og bestod av minst 20 individer per gruppe. Etter denne innledende analysen gjenstod det 219 artikler. Deretter ble de utvalgte artiklene gjennomgått i full tekst av to uavhengige forskere ut fra samme inklusjonskriterier. Dette resulterte i totalt 16 artikler.

  Deretter ble en metodologisk kvalitetsgranskning gjennomført. Det ble undersøkt hvordan studiene ble gjennomført med tanke på f.eks. adekvat randomiseringsprosedyre, hvordan pasientene ble rekruttert, hvem som gav behandling samt hvem som hadde analysert datamaterialet. Kvalitetsgranskningen ble gjort av to uavhengige forskere for å sikre resultattolkningen, hvorpå artiklene ble dømt som av høy, middels eller lav kvalitet. Kun artikler av høy og middels kvalitet ble brukt videre.

  I september 2019 møttes forskerne i Toronto for å diskutere bedømmelsen av kvaliteten på de 16 utvalgte artiklene. Denne arbeidsprosessen ble overvåket av et antall observatører, som bestod av blant annet representanter fra flere av verdens kiropraktorforeninger. Totalt 6 artikler ble bedømt å inneha en akseptabel kvalitet til å kunne inkluderes i oversikten. Disse studiene adresserte spedbarns kolikk, migrene, hypertensjon, dysmennorea og astma hos barn.

  Studiens resultat og betydning for klinisk praksis
  Forskerne konstaterer at det ikke er evidens for at SMT er effektivt mot disse ikke-muskelskjelett tilstandene. Selv om pasientene iblant rapporterte at de følte seg bedre etter kiropraktisk behandling bør det skapes en bevissthet om at dette kan være grunnet andre synergiske faktorer. Per i dag finnes det ikke noe kunnskapsunderlag som støtter evidens om effekt av selve den manuelle komponenten i behandlingen.

  Les hele artikkelen i sin helhet her.

Similar Posts