Distribusjon og forekomst av samtidig forekommende muskelskjelettsmerter

Stipendiat Cecilie K. Øverås er hovedforfatter i nylig publisert studie publisert i BMC Musculoskeletal Disorders.

Studiens tittel og forfattere
Distribution and prevalence of musculoskeletal pain co-occurring with persistent low back pain: a systematic review
Cecilie K. Øverås1, 2, Melker S. Johansson1, Tarcisio F. de Campos3, Manuela L. Ferreira4, Bård Natvig5, Paul J. Mork2, Jan Hartvigsen1,6

Forfatternes tilhørighet:
1 Institutt for idrett og biomekanikkk, Syddansk universitet, Danmark;2 Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norge;3 Department of Health Professions, Macquarie University, Australia; 4 Institute of Bone and Joint Research, The Kolling Institute, The University of Sydney, Australia; 5 Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Norge; 6 NIKKB/Kiropraktorenes Vidensenter, Odense, Danmark

Kort sammendrag
Bakgrunn og formål: For personer med vedvarende ryggsmerter er det vanlig å samtidig ha muskelskjelettsmerter andre steder, og dette har flere negative konsekvenser enn når ryggsmerter opptrer alene. Hensikten med denne systematiske oversiktsartikkelen var å kartlegge distribusjon og prevalens av samtidig forekommende muskelskjelettsmerter blant personer med vedvarende ryggsmerter da dette ikke er gjort tidligere.
Metode: Litteratursøk ble gjort i MEDLINE, Embase, CINAHL og Scopus. Vi vurderte observasjonsstudier av voksne fra klinisk setting og basert på kohorter fra den generell populasjon og arbeidspopulasjoner. Studie seleksjon, dataekstraksjon og vurdering av metodisk kvalitet og risiko for systematiske skjevheter/feilkilder ble gjort trinnvis av uavhengige forskere. Studien er registrert i PROSPERO (CRD42017068807) og protokollen er publisert i Systematic Reviews (1).
Resultat: Litteratursøket resulterte i 5744 unike publikasjoner hvorav 19 studier ble inkludert i denne systematiske oversikten. Studiene var fra høyinntekts land i Europa, USA og Japan og omfattet totalt 34492 personer med vedvarende ryggsmerter. 14 av 19 inkluderte studier ble vurdert til å ha god kvalitet som gjør at man kan stole på resultatene, men metodene for vurdering og kategorisering av samtidig forekommende muskelskjelettsmerter varierte betraktelig. Basert på tilgjengelig data fra observasjonsstudier identifiserte vi 3 hovedkategorier av samtidig forekommende muskelskjelettsmerter blant de med ryggsmerter: aksial smerte (18-58%), ekstremitets smerte (6-50%) og multiple smertepunkter (10-89%). Det var mer vanlig at kvinner hadde vedvarende ryggsmerter med samtidig forekommende andre muskelskjelettsmerter, samt at dette oftere var rapportert blant de med høyere rygg relatert funksjonsnedsettelse og nedsatt arbeidsevne.
Konklusjon: Personer med vedvarende ryggsmerter rapporterer ofte samtidig forekommende muskelskjelettsmerter i nakke, ekstremiteter eller multiple smertepunkter. Det er et behov for harmonisering av målemetoder for å bedre vår forståelse av hvordan smerte opptrer i forskjellige kroppsdeler samtidig med vedvarende ryggsmerter.

Studiens betydning for klinisk praksis
At det er vanlig at folk med ryggsmerter også har andre muskelskjelett smerter er nok noe som er gjenkjennbart fra klinikk, det har bare ikke vært kartlagt i litteraturen tidligere. Visse smerte mønster har muligens forskjellige konsekvenser og trenger forskjellig tilnærming. I dag finnes retningslinjer for håndtering av ryggsmerter, men at mange har mer sammensatte muskelskjelett plager enn bare rygg tas ikke i betraktning. I fremtiden kan man se for seg at retningslinjer for vedvarende ryggplager dekker forskjellige behandlings tiltak avhengig av distinkte mønster av samtidige muskelskjelett smerter.

Les hele artikkelen her.

Similar Posts