Visual trajectory pattern as prognostic factors for neck pain

Birgitte L. Myhrwold er hovedforfatter i artikkelen «Visual trajectory pattern as prognostic factors for neck pain» som nylig ble publisert i European Journal of Pain. Les hennes artikkelsammendrag her.

Sammendrag: Visuelle forløpsmønstre er en ny tilnærming som fanger både smerte intensitet og variasjon hos de med nakkeplager. I artikkelen «Broad External Validation and Update of a Prediction Model for Persistent Neck Pain After 12 Weeks. July 2019 Spine 44(22):1» fant vi at «Tidligere forløp av nakkesmerter» og «Forventet forløp av nakkesmerter i fremtiden» som hver illustrerer fem forskjellige visuelle forløp (se figur under) var sterkere prognostiske faktorer for vedvarende nakkeplager enn de tradisjonelle målene for smertehistorie (varighet av episode, tidligere episoder) og forventninger (psykososiale faktorer).
Målet vårt med studien var å undersøke pasientkarakteristika av de forskjellige tidligere og forventede visuelle forløpsmønstre, å undersøke relasjonen mellom tidligere og forventede forløpsmønstrene og teste den prediktive verdien av en variabel som kombinerer de tidligere og forventede forløpsmønstrene.

Metode: Pasienter med nakkesmerter (n=932) som konsulterte kiropraktorer i Norge ble inkludert. Baseline variabler inkluderte smerteintensitet, funksjon, psykologiske variabler og symptom historie og forventninger. Pasientene rapporterte om det var bedring av nakkeplagene etter 12 uker. Analysene inkluderte deskriptive analyser og logistisk regresjon.

Resultater: De forskjellige visuelle forløpene representerer forskjellig alvorlighetsgrad av smerteintensitet, funksjon, psykologiske faktorer og forventninger om prognose. For både tidligere og forventede visuelle forløpsmønstre var det en økt alvorlighetsgrad fra «en enkelt nakkesmerte-episode» til «sterke nakkesmerter det meste av tiden». Variabelen som kombinerer de tidligere og forventede forløpsmønstrene predikerte vedvarende nakkeplager. Å rapportere en alvorlig smertehistorie var assosiert med en dårlig prognose, spesielt hvis smertehistorien ble kombinert med negative forventninger for fremtiden.

Konklusjon: Vår studie viser at forventninger om nakkesmertene for fremtiden virker å formes av den tidligere smertehistorien. Pasientenes forventninger var lik eller mer optimistiske sammenlignet med smertehistorien. Den prediktive evnen av de kombinerte tidligere og forventede forløpsmønstrene, antyder at de visuelle forløpsmønstrene kan ha potensiale for klinisk bruk.  

Studiens betydning for klinisk praksis. De visuelle forløpsmønstrene for nakkeplager kan enkelt anvendes i klinikken. De pasienter med nakkeplager uten smertefrie perioder er generelt mer plaget enn de med smertefrie perioder. Å ha smertefrie perioder virker å være viktig for livskvaliteten og prognose. De visuelle forløpsmønstre kan brukes som en forklaringsmodell for pasienter med nakkeplager og kan ha potensiale som et klinisk verktøy til å predikere prognose for vedvarende nakkeplager.

Figur 1. Visuelle forløpsmønstre

Hele artikkelen finner du her.

Similar Posts