Forskningsprosjekter

Nedenfor finnes en oversikt over forskningsprosjekter hvor norske kiropraktorer er involvert.

Medication misuse in the older adult – the role of pain

Maria Torheim Bjelkarøy, MChiro og ph.d.- stipendiat ved Akershus Universitetssykehus. Maria er ansatt i prosjektet ‘Medication misuse in the older adult – the role of pain’, hvor man undersøker bruken av sentralstimulerende medisiner som opiater, sovemedisin (z-hypnotika) og angstdempende (benzodiazepiner) medisiner blant eldre pasienter over 65 år. Dette er medisiner som er vanedannende og som […]

Pain in the spine and elsewhere – patterns and consequences. A PhD thesis based on HUNT data

Cecilie K. Øverås, kiropraktor, CARL II Fellow og Ph.d-stipendiat, Institutt for idrett og biomekanikk, Syddansk Universitet og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU- Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hovedformålet med prosjektet er å undersøke prevalens, mønster, konsekvenser og prediktorer for muskelskjelettsmerter som opptrer samtidig med ryggsmerter. Prosjektet baserer seg på data fra HUNT- Helseundersøkelsen i Trøndelag (https://www.ntnu.no/hunt). […]

Job stressor, headache and neck pain – Role of genetic factors, gender and conflict management.

Ann-Christin Sannes, MChiro og PhD stipendiat ved statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Prosjektet skal undersøke om destruktivt lederskap fører til hodepine og/eller nakkesmerter, samt undersøke om genetiske faktorer, kjønn og konflikthåndtering har en påvirkning. Dette prosjektet tar utgangspunkt i et representativt utvalg av den norske arbeidende befolkning, hvor det er samlet inn spørreskjema og spyttprøver for analyse. Tidligere studier har vist at enkelte genvarianter og psykososialt stress har […]

The effect of spinal manipulative therapy on heart rate variability and pain in patients with chronic neck pain: a randomized controlled trial

Anders Galaasen Bakken, MChiro og ph.d. stipendiat ved Karolinska Institutet, Stockholm Prosjektet undersøker effekten av SMT og tøyeøvelser mot bare tøyeøvelser for kroniske nakkepasienter. Effekten måles i smerte og HRV (en indikasjon på balansen i det autonome nervesystemet). Denne linken mellom endring i nakkesmerte og HRV har blitt sett ved behandling rettet mot stress (Hallman, Olsson et al. 2011). Målet er å undersøke om […]

Back Complaints in the Elderly- Norway (BACE-N): En prospektiv kohortestudie om ryggplager hos personer over 55 år som oppsøker primærhelsetjenesten.

Lise Kretz, kiropraktor og Ph.d.-student ved Oslo Met- Storbyuniversitetet. Hun startet som stipendiat i 2019 på kiropraktorarmen av BACE-Norge studien som finansieres av ELIB. Prosjektet er del av et internasjonalt konsortium, noe som på sikt vil gjøre det mulig å sammenligne resultater på tvers av landegrenser.   BACE-N følger personer 55 år og eldre som oppsøker primærhelsetjenesten (kiropraktor, fysioterapeut eller lege) med […]

Pregnancy-related pelvic girdle pain – prognosis, risk factors, consequences, and chiropractic management

Anne Marie Gausel, kiropraktor og ph.d.-stipendiat ved Stavanger universitetssjukehus. Prosjektet omhandler bekkenleddsmerter i svangerskapet og etter fødsel og er del av et større prosjekt som startet i 2008. Hun startet med forskning i 2013, og overtok data som var innsamlet i 2009 og 2010. Prosjektet undersøker forekomst og risiko for vedvarende bekkenleddsmerter 3-6 måneder etter […]

Application of International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) in Manual Medicine

Ellen Årtun, kiropraktor, ph.d. har avsluttet et postdoc prosjekt ved University of Ontario Institute of Technology i Canada og HELSAM ved Universitetet i Oslo. Prosjektet er internasjonalt og tverrfaglig, skjer i samarbeid med WHO, og vil etter hvert gi kiropraktorer og andre aktører innen manuell medisin et verktøy som kan dokumentere pasientenes funksjonsnivå, både fysisk, […]

The clinical course of neck pain patients recruited in chiropractic practice

Pernille Marie Stähr Irgens, kiropraktor og ph.d. – student ved HELSAM, det medisinske fakultet. Nakkesmerter er veldig vanlig, og studier viser at den klassiske modellen der smerte forsvinner av seg selv etter noen uker ikke representerer største-delen av gruppen som plages av nakkesmerter. Bildet er mer komplisert, der tilbakefall og vedvarende plager er det mest […]

Prognostic factors of the clinical course of neck pain in chiropractic patients

Birgitte Lawaetz Myhrvold, kiropraktor og PhD stipendiat ved Universitetet i Oslo (UiO). Pasienter med nakkeplager påvirkes av et bredt spekter av plager som påvirker daglig aktivitet og livskvalitet. Til tross for en generell god prognose, er risikoen for tilbakefall og vedvarende nakkeplager høy. En forståelse av hvilke prognostiske faktorer som påvirker prognosen kan være gunstig […]

Modic changes: Prevalence and association with low back pain – A systematic literature review and meta-analysis:

Christofer Herlin. Studien skal gi oss fler svar på hvordan assosiasjonen mellom Modic-forandringer og korsryggsmerte ser ut. Vi vet fra før at det finnes en assosiasjon, men hvor sterk er den og hvilke faktorer påvirker den? Har det med størrelsen av Modic-forandringen å gjøre f.eks? Blir assosiasjonen modifisert av andre faktorer, som f.eks. andre degenerative […]