Category Archives: Uncategorized

Ny artikkel om Skandinaviske kiropraktorers tanker og vurdering av sykmelding

Her er et kort sammendrag av årets første publiserte artikkel fra flere av våre kiropraktorkollegaer og forskere! 

Ole Kristoffer LarsenImage result for Iben AxénImage result for ole christian kvammen
Medforfattere: f.v. Ole Kristoffer Larsen, Iben Axén og Ole Christian Kvammen.

Studiens tittel, forfattere, publikasjonsdata
Managing sickness absence of patients with musculoskeletal pain – a cross-sectional survey of Scandinavian chiropractors.

Mette Jensen Stochkendahl,,Casper Glissmann Nim, Eleanor Boyle, Ole Kristoffer Larsen, Iben Axén, Ole Christian Kvammen and Corrie Myburgh

Chiropractic & Manual Therapies 2019 27:1

Her kan du lese hele artikkelen.

Kort sammendrag, hva/hvorfor, metode og resultat
Dette er en studie av skandinaviske kiropraktorer for å undersøke hvordan de tenker omkring sykemeldingsprosess av pasientene. Et spørreskjema gikk ut til kiropraktorene i Norge, Sverige og Danmark. Der stiltes spørsmål om bruken og vurderingen av sykemelding i daglig praksis.

Continue reading

Fullførte 3-årig forskerskole

Pernille Irgens og Birgitte L. Myhrvold har i disse dager fullført Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) ved Universitetet i Oslo. NAFALM er et supplerende forskerkurs som kan inngå i den valgfrie delen av studiepoengene i doktorgradsstudiet. Den har foregått over de tre siste årene og de har tatt dette parallelt med doktorgraden de holder på med. «Kursene fokuserer på de ulike fasene man går igjennom iløpet av en PhD-utdanning, som blant annet å skrive prosjektprotokoll, forskningsartikler og hvordan utforme posters»,  sier Birgitte. Studentene ved NAFALM har hatt jevnlige nettseminarer, hvor de også har diskutert og vurdert hverandres oppgaver. Forskerskolen er spesielt rettet mot det allmennmedisinske feltet, med mål å heve kvaliteten på den allmennmedisinske forskningen i Norge, men de opplever allikevel at dette har vært svært nyttig. «Dette har vært et lærerikt tillegg til de andre obligatoriske kursene man må ta som PhD-student. Vi ser at allmennmedisinerne møter de samme utfordringene som oss når det gjelder forskning. Jeg vil anbefale andre i samme situasjon å benytte seg av denne forskerskolen!» sier Birgitte.

Bli bedre kjent med forskerne våre

Vi spør våre forskere og Ph.D.-kandidater blant annet om hvordan de ble interessert i forskning, hvordan gjennomføringen av doktorgraden var og de kommer med tips til dere som vurderer å begynne med forskning.

Aleksander Chaibi, Ph.D.                 Foto: Beate Simarud.

Først ut er Aleksander Chaibi som forsvarte sin doktorgradsavhandling ”Chiropractic spinal manipulative therapy for migraine” i 2017. Han er tilknyttet som forsker ved Head and Neck Research Group, Forskningssenteret, Akershus Universitetssykehus HF. Aleksander jobber med ulike forskningsprosjekter i samarbeid med forskningsgruppen på Ahus, nasjonale forskerspirer samt internasjonale samarbeidsprosjekt.


Hvorfor ble du interessert i forskning?
For å utgjøre en forskjell for profesjonen og selvutvikling/nysgjerrighet.

Hva gjorde du for å komme igang?
Jeg kontaktet potensielle veiledere, avtalte møte med dem og satte i gang med forarbeidet.

Hvordan fikk du finansiering?
Søkte Extrastiftelsen og mottok 100% PhD finansieringsmidler. I tillegg mottok vi driftsmidler fra NKF og strategiske forskningsmidler fra Akershus Universitetssykehus.

Hvordan la dere opp forløpet?
Jeg startet arbeidet i 2009, da med å utforme protokoll, skrive oversiktsartikler og søke godkjenning på protokoll fra Regional Etisk Komité (REK) og datafangst. Deretter søkte vi ulike finansieringskilder. Når dette var på plass startet jeg i en 100% PhD-stilling ved Universitetet i Oslo, Medisinsk Fakultet, Institutt for klinisk medisin, med arbeidsplass på Head and Neck Research Group, Forskningssenteret, Akershus Universitetssykehus 1.1.2012.

Jobbet da intensivt med rekruttering av pasienter og behandlingsforløp gjennom 2012 og 2013. Parallelt og i perioder med mindre forskningsarbeid gjennomførte jeg 30 obligatoriske PhD studentpoeng. Leverte avhandling i 2016, disputerte i 2017.
Jeg jobbet ca. 40% klinisk ved siden av PhD forløpet.

Hvordan ser du fremtiden som forsker?
Jeg forsker videre, både i samarbeid med forskningsgruppen jeg er i og var tilknyttet i gjennom PhD forløpet. Men jeg har også andre nasjonale og internasjonale prosjekter jeg er involvert i. Per i dag, er jeg tungt inne i forberedelsene på en stor klinisk studie på akutte nakkesmerter, som forhåpentligvis vil kunne resultere i at en ny PhD student vil få samme (sannsynligvis bedre) PhD forløp fra januar 2019.

Forskningen i Norge for øvrig må jobbes systematisk fremover, og gjerne i samarbeid med andre profesjoner og med ELIB sin finansieringshjelp. I hvert fall til kiropraktorutdanningen er på plass.

Har du noen tips til de som tenker på å gå inn i en forskerkarriere?
a) Finn et tema du interesserer deg for, b) Kontakt kiropraktorforskere som har vært gjennom det samme for råd og inspirasjon, c) Kontakt potensielle veiledere (vær kritisk og sjekk historikken/anbefalingene deres), d) Hiv deg ut i det, men vær tålmodig, for forskning tar tid.

 

Ny stipendiatstilling

Er du kiropraktor og har du lyst til å forske ?

For første gang utlyser ELIB en stipendiat stilling. Vi håper mange er interessert i å være med å forske på vonde rygger hos eldre og ser frem til å motta søknader på denne stillingen innen fristen 23 november, 2018.

  

Stipendiatstilling til prosjektet BACE-N (Back Complaints in Elders –Norway)

 I samarbeid med Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi, ved OsloMet utlyser ELIB en ph.d. stilling. Stillingen ønskes besatt så snart som mulig og senest innen 1 februar 2019.

Stipendiatperioden er på tre år uten undervisningsplikt. Deltid og forlengelse kan diskuteres.

Det er utstrakt forskningsaktivitet ved fakultetet og flere forskningsgrupper er etablert. Stipendiaten blir knyttet til forskningsgruppen Muskelskjeletthelse MUSKHEALTH som ledes av professor Margreth Grotle som også er prosjektleder for BACE-N. Fakultet for helsefag har to ph.d.- programmer og denne stipendiatstillingen er knyttet til ph.d. -programmet i helsevitenskap.

Arbeidsområde.
Ph.d.-prosjektet er en del av BACE-N studien: Back Complaints in Elders –Norway. Mer informasjon finnes på nettsiden www.muskhealth.com

BACE er en longitudinell studie for å undersøke forløpet av korsryggplager hos pasienter over 55 år. Studien startet i Nederland og Brazil, og den norske armen er forankret på OsloMet. Man inkluderer pasienter fra primærhelsetjenesten; fastleger, fysioterapeuter og kiropraktorer. Allerede er nesten 350 pasienter inkludert i studien, derav ca 130 fra kiropraktorpraksis. Målet er å inkludere totalt 600 pasienter, hvorav 300 pasienter fra kiropraktorpraksis.

Ph.d.- kandidatens hovedarbeidsområde vil i begynnelsen være å bistå kiropraktorer med å rekruttere pasienter. Deretter å analysere data og skrive artikler fra studien. Samarbeide innenfor forskergruppen er viktig, og man har regelmessige møter, seminarier og diskusjoner. Stipendiaten vil ha en hoved og en bi-veiledere hvor en av disse vil være en kiropraktor.

Prosjektets hovedspørsmål:

 1. Hva kjennetegner eldre pasienter (alder 55+) med korsryggplager som søker kiropraktor i primærhelsetjenesten? En deskriptiv studie.
 2. Hvordan er ett års klinisk forløp av smerte og funksjonsbegrensninger hos pasienter med korsryggsmerter som søker kiropraktor? En longitudinell studie.
 3. Hvilke prediktorer for forløp kan man finne hos kiropraktor-pasienter med korsryggplager i aldersgruppen 55+? En longitudinell studie.

 Vi søker deg som har

 • mastergrad/hovedfag (120 stp/ECTS) innen kiropraktikk
 • offentlig godkjenning som kiropraktor
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på ett skandinavisk språk og engelsk

Det er en fordel at du har

 • erfaring og/eller interesse for behandling av pasienter med sammensatt smerteproblematikk
 • tidligere erfaring fra forskning

Ønskede egenskaper

 • evne til å jobbe i team, arbeide selvstendig, systematisk og effektivt
 • gode samarbeids – og kommunikasjonsevner
 • faglig engasjement

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt. Det forventes at stipendiaten vil delta og bidra i ELIBs forskernettverk og i oppbygging av et forskermiljø for kiropraktorene.

Vi tilbyr deg

 • spennende jobbmulighet ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet for faglig utvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i en aktiv forskningsgruppe med felles prosjekter og et godt eksternt nettverk
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinn 59, kr 515 200.

Nærmere opplysninger

 • For nærmere informasjon om stillingen, kontakt forskningsleder i ELIB og Ass professor Iben Axén, tel +46704400618 eller axen@elibforskning.no
 • For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt Kim-Henrik Ruud, kiru@oslomet.no

Søknad

Søknaden sendes elektronisk til post@elibforskning.no med følgende vedlegg:

 • Søknadsbrev som beskriver din motivasjon og egnethet for stillingen
 • CV og kopier av vitnemål og masteroppgave/hovedfagsoppgave.
 • eventuelt liste over egne publikasjoner

 

Søknadsfrist: 23 november 2018

 

Vilkår

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen

Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Norsk Kiropraktorforening og OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

 

 

 

 

BAck Complaints in Elders- Chiropractic (BACE-C) – Webinar 1 nov

ELIB inviterer kiropraktorer til å være med i forskningsprosjektet BACE-C

BACE startet i Nederland og Brasil for å studere eldre med ryggsmerte i primærhelsetjenesten. I 2018 har BACE-C startet i Nederland, Sverige og England for å undersøke hvordan det går for eldre som får kiropraktisk behandling for sine korsryggplager. Nå vil vi også starte i Norge. Continue reading

Kiropraktor Knut Andersen har forsvart sin ph.d avhandling

Fredag 8 juni var det klart for prøveforelesning og forsvar av avhandlingen for Knut Andersen før han fikk godkjent sin ph.d grad ved Universitetet i Stavanger.

Først var det prøveforelesning, tema valgt av bedømmelseskomiteen, om «Latest views on Low Back Pain (LBP) recurrence and recovery, and how it relates to transient LBP». Her gjennomgikk Knut Andersen ny forskning som viser at vi antagelig ikke skal snakke om akutte og kroniske korsryggsmerter, slik vi nå har gjort i mange år. Evidensen sier oss at det finnes ulike forløp av ryggsmerter, og at man faktisk skal se på det som en tilstand som vil komme og gå gjennom livet. Noen få individer vil bare ha enkelte episoder med smerte, men for de aller fleste vil episodene komme og gå. Noen få vil kjenne smerte mer eller mindre hele tiden, selv om det kan finnes bedre perioder innimellom.

Temaet for Knuts forskning har vært ryggsmerter hos helikopterpiloter og tittelen på avhandlingen var  «Frequency, causes and treatment of low back pain among commercial helicopter pilots».  Flyrelaterte og forbigående ryggsmerter blant helikopterpiloter er vanlige, men har lav intensitet, og man antar at dette kan ha sammenheng med en anstrengt og trang ergonomisk sittestilling i en fem-punkts-sikkerhetssele. Han har testet to ulike treningsprogram for pilotene, ett med «vanlige» øvelser for korsryggen og ett med øvelser som er rettet mot de dype musklene i ryggen, og sammenlignet disse.  Han har også utført en dynamisk ultralydundersøkelse på alle deltagerne i studien for å se på stramme-evnen til de dype ryggmusklene før og etter treningen. Resultatene viser at fokusert trening rettet mot de dype musklene i korsryggen forbedrer musklenes strammeevne og utholdenhet i begge treningstypene.

Bedømmelseskomiteen bestod av Greg Kawchuk – Professor of Spinal Function at University of Alberta Canada,  Iben Axén – Associate Professor in Musculoskeletal Health på Karoliska Institutet i Sverige og  Stephen Sollid, førsteamanuensis og medlem av doktorgradsutvalget ved UiS.

 

Ny forskningsleder ELIB

Ny forskningsleder ansatt i ELIB

Iben Axen er fra 1. april ansatt som forskningsleder i stiftelsen.

Axen er engasjert i en 70 % stilling og velger nå å avslutte alt klinisk arbeid slik at hun kan ha fullt fokus på jobben i ELIB sammen med en 30% stilling ved Karolinska Institutet (KI) hvor hun blant annet er veileder for en norsk ph.d-kandidat.

– Jeg gleder meg enormt til å komme i gang med arbeidet. Dette er en unik sjanse til å få være med å styrke kiropraktikken både i Norge men også i Norden. Først skal jeg gjøre meg kjent med forskerne dere har her i Norge og så skal de strategiske målene konkretiseres og settes ut i livet, sier Axen. Continue reading

Innlevert doktoravhandling

Aleksander Chaibi; fysioterapeut og kiropraktor (MChiro), har vært ph.d. stipendiat ved Head and Neck Research Group, Forskningssenteret, Akershus Universitetssykehus HF.

Han leverte sin doktoravhandling høsten 2016 ved det Medisinske Fakultet, UiO hvor han undersøkte effekten av kiropraktisk manipulasjonsbehandling for migrene. Aleksander har gjennom sin stipendiatperiode publisert en rekke vitenskapelige artikler i ulike medisinske tidsskrifter, hvor de fleste er gjort tilgjengelig via «open access».

Finansieringskilder: EkstraStiftelsen, Norsk Kiropraktorforening, Akershus Universitetssykehus og Universitetet i Oslo

Continue reading