Søknad om midler

ELIB har søknadsfrister 1.mars og 1.september hvert år. Beskjed om tilslag gis i begynnelsen av henholdsvis mai og november.  Ønsker du å bli forsker og trenger midler så ta kontakt med oss. Ta gjerne denne kontakten helt fra idé-stadiet, slik at vi sikrer at prosjektet er i tråd med ELIBs mål.

Her kan du fylle ut en idé-skisse som vil blir vurdert av forskningsleder og styreleder.

Her har du mal for full søknad og budsjett. Den vil bli vurdert av en ekstern ekspert før en beslutning om tildeling av midler tas i styret. Søknaden må skrives på engelsk.

Rapportering:
Dersom du får midler fra ELIB må det rapporteres om bruk av midlene 2 ganger årlig, 1 mars og 1 september.

Her finner du sluttrapport som skal fylles ut når prosjektet er ferdig.

Forskerspirestipend
ELIB har etablert et forskerspirestipend for klinikere som ønsker å forske med hensikt å ta en ph.d. utdanning. Stipendet er på kr 50 000 og ment som støtte til å utarbeide forskningsprotokoll, delta på forskningskurs, etablere kontakt med andre forskere, skaffe seg godkjent veileder samt søke opptak på et ph.d. program.  Ta kontakt med oss hvis du har planer om gå inn i forskning slik at vi kan vurdere om dette kan være aktuelt  for deg.

Stipend for forskere til deltagelse på kurs eller konferanse
ELIB har etablert et stipend for forskere som ønsker å delta på et kurs eller konferanse. Stipendet er på maksimalt kr 20 000 per individ og år. ELIB ønsker skriftlig og muntlig tilbakemelding fra kurset/konferansen til nettverket, slik at kompetansen kommer flere tilgode. Når du söker, tenk på

1; Å beskrive kurset/konferensen, hvorfor er det viktig for deg/ELIB?

2: Å gi oss en god begrunnelse hvordan kurset/konferensen kan bidra til å øke kompetansen i nettverket.

3: Å sende søknaden i god tid før kurset/konferansen

Oversikt over fond

Fond (link)FormålSøknadsfrist
Norsk
Forskningsråd
Formålet er fornyelse og
utvikling i forskningen som kan
bidra til å flytte forskningsfronten.
Utlysningen retter seg mot
forskere som har vist evne til å
utføre forskning av høy
vitenskapelig kvalitet, og er åpen
for alle fag- og forskningsområder.
10.02.2021
Regionalt
Forskningsfond
(RFF)
De regionale forskningsfondene
skal styrke forskningsevnen
gjennom regional forskning og
innovasjon.
Se
hjemmesiden
for frister.
Regionale
helseforetak:

Helse Sør-Øst
Helse Midt-Norge
Helse Nord
Helse Vest
Se hjemmesiden for detaljer.Se
hjemmesiden
for frister.
NordForskDet nordiske programmet for
helse og velferd har som
målsetting å bedre helsen i de
nordiske landene ved å finne
løsninger på samfunns- og
folkehelseutfordringer gjennom
fremragende forskning.
Se
hjemmesiden
for frister.
Horizon 2020
Horizon Europe
Se hjemmesiden for detaljer. Se
hjemmesiden
for frister.
Nærlingslivets
Hovedorganisasjon
(NHO)

Nærings-ph.d.
Formål er å styrke virksomhetens
kjernevirksomhet, produkter
og/eller tjenester.
Se
hjemmesiden
for frister.
Stiftelsen DAMFormålet med Forskning er å gi
støtte til helseforskning rettet mot
målgrupper i Norge som bidrar til
å fremme levekår, fysisk og
psykisk helse, mestring,
livskvalitet eller sosial deltakelse.
17.02.2021
Stiftelsen
Olav Thon
Ikke tilgjengelig ennå.Ikke
tilgjengelig
ennå.
European Centre
for Chiropractic
Research
Excellence (ECCRE)
Research of relevance to the
chiropractic profession and
patients with musculoskeletal
conditions.
01.02.2021
Gaveforsterknings-
ordningen
Gave minst tre millioner kroner
til et norsk universitet, en
høyskole med rett til å tildele
doktorgrad, Norsk Forskningsråd
eller Det Norske Videns-Akademi.
Det er ikke
egne frister
for søknader
om gave-
forsterkning.
Et Liv i BevegelseForskning skal bidra til
fagutvikling, kompetanseheving
og kvalitetssikring av
helsetjenester innenfor nerve-,
muskel- og skjelettområdet.
Ingen fast
søknadsfrist.