Modic changes: Prevalence and association with low back pain – A systematic literature review and meta-analysis:

Christofer Herlin. Studien skal gi oss fler svar på hvordan assosiasjonen mellom Modic-forandringer og korsryggsmerte ser ut. Vi vet fra før at det finnes en assosiasjon, men hvor sterk er den og hvilke faktorer påvirker den? Har det med størrelsen av Modic-forandringen å gjøre f.eks? Blir assosiasjonen modifisert av andre faktorer, som f.eks. andre degenerative forandringer i ryggen?

I tillegg vil vi undersøke prevalensen av Modic-forandringer i forskjellige populasjoner – både kliniske populasjoner og hos folk uten smerter. Hvor mange er ”ramt av” tilstanden?

I protokollen er våre formål definert slikt:

  1. What is the prevalence of Modic changes in different age groups and in different study populations?
  2. Is the presence and characteristics of Modic changes associated with non-specific LBP and disability in the adolescent and adult populations?
  3. Is any such association modified by other factors, e.g. age, sex, and other degenerative MRI findings?

Jeg skal i løpet av 2015, sammen med en gruppe veletablerte forskere fra Danmark, Finland og Norge lage en systematisk litteraturgjennomgang og meta-analyse for å svare på spørsmålene ovenfor. Den forrige systematiske oversikten på området ble lagd i 2007 (Jensen 2008), og det har siden da blitt publisert mye på området, så behovet for oppdatert viten er stort!

Etter publiseringen fra Albert et al. i Danmark, hvor antibiotikabehandling av Modic-pasienter ble publisert, med lovende resultater, har interessen for Modic-forandringer vært stor. Det pågår for tiden flere store forsøk for å prøve å reprodusere funnene, blant annet her i Norge. I lys av dette er det enn viktigere å få fastlagt hvordan assosiasjonen ser ut, og hva prevalensen faktisk er.

Forskergruppen består av Christofer Herlin, Tue Secher Jensen (NIKKB), Per Kjær (SDU), Charlotte Leboeuf-Yde (Rygcenter Syddanmark) og Joan Solgaard Sørensen fra Danmark, Jaro Karppinen og Jaakko Niinimäki fra Finland, Kjersti Storheim (FORMI), Jan Sture Skouen (UiB) og Ansgar Espeland (UiB) fra Norge.

Prosjektet er finansiert av ELIB.

Kontaktinformasjon: christofer.herlin@gmail.com