Arkiv

Medication misuse in the older adult – the role of pain

Maria Torheim Bjelkarøy, MChiro og ph.d.- stipendiat ved Akershus Universitetssykehus.

Maria er ansatt i prosjektet ‘Medication misuse in the older adult – the role of pain’, hvor man undersøker bruken av sentralstimulerende medisiner som opiater, sovemedisin (z-hypnotika) og angstdempende (benzodiazepiner) medisiner blant eldre pasienter over 65 år. Dette er medisiner som er vanedannende og som er assosiert med alvorlige bivirkninger ved bruk over lengre tid. Selv om denne typen medisiner ikke er anbefalt for bruk over lengre tid, blir de hyppig foreskrevet for regelmessig bruk blant eldre i Norge (Sundseth et al. 2018, Kann et al. 2014).  Maria skal se på hvilken rolle pasientens smerter har i bruken av denne typen medisiner. Prosjektgruppa skal videre gjennomføre en klinisk studie der de undersøker om ‘brief intervention’ er en effektiv behandling for å redusere feilbruk av denne typen medisiner. ‘Brief intervention’ har tidligere vist seg å være effektiv behandling i primærpraksis for å redusere bruk av medisiner hos pasienter med medisinindusert hodepine (Kristoffersen et al. 2015).

Smerte er en av hovedårsakene til at pasienter oppsøker kiropraktor. Og, med en stadig aldrende befolkning, vil andelen av eldre pasienter som oppsøker kiropraktor øke. Mange av disse pasientene står på sentralstimulerende medisiner for smertehåndtering av sine muskelskjelett plager. Og det er derfor behov for mer kunnskap, både for kiropraktorer og fastleger, om hvilke medisiner disse pasientene bør og kan bruke og hvordan de bør brukes. Prosjektgruppa er tilknytt forskningsgruppa Helsetjenesteforskning (HØKH) ved Akershus Universitetssykehus, og er ledet av professor i helsetjenesteforskning og overlege i nevrologi Christofer Lundqvist som også er hovedveileder for Maria. Maria er den tredje stipendiaten som er ansatt i prosjektet. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og ELIB.

Kontaktinformasjon: Maria.Torheim.Bjelkaroy@ahus.no

Pain in the spine and elsewhere – patterns and consequences. A PhD thesis based on HUNT data

Cecilie K. Øverås, kiropraktor, CARL II Fellow og Ph.d-stipendiat, Institutt for idrett og biomekanikk, Syddansk Universitet og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU- Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Hovedformålet med prosjektet er å undersøke prevalens, mønster, konsekvenser og prediktorer for muskelskjelettsmerter som opptrer samtidig med ryggsmerter. Prosjektet baserer seg på data fra HUNT- Helseundersøkelsen i Trøndelag (https://www.ntnu.no/hunt). Opprinnelig skulle man bruke data fra HUNT 2 og 3 i prosjektet, men har nå fått utvidet analyserettigheter til også å inkludere nylig tilgjengelig data fra HUNT 4. Det betyr at man bruker data fra omkring 25.000 personer som har deltatt på HUNT 2, 3 og 4. Prosjektperioden går ut året 2021. Veilederne på prosjektet er Prof. Jan Hartvigsen (hovedveileder) og Prof. Karen Søgaard ved SDU og Prof. Paul Jarle Mork og Prof. Tom Ivar Lund Nilsen ved NTNU. Prosjektet er hovedsakelig finansiert av et internasjonalt dansk kiropraktor forskningsstipend, samt et fakultetsstipend på SDU og midler fra ELiB og ECCRE.

I tillegg jobber Cecilie på EU-prosjektet selfBACK (http://www.selfback.eu), samt at hun også har vært involvert i EU-prosjektet BackUP (http://backup-project.eu), begge finansiert av European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.

Kontakt informasjon: ckoveraas@health.sdu.dk / cecilie.overas@ntnu.no

Job stressor, headache and neck pain – Role of genetic factors, gender and conflict management.

Ann-Christin Sannes, MChiro og PhD stipendiat ved statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Prosjektet skal undersøke om destruktivt lederskap fører til hodepine og/eller nakkesmerter, samt undersøke om genetiske faktorer, kjønn og konflikthåndtering har en påvirkning. Dette prosjektet tar utgangspunkt i et representativt utvalg av den norske arbeidende befolkning, hvor det er samlet inn spørreskjema og spyttprøver for analyse. Tidligere studier har vist at enkelte genvarianter og psykososialt stress har en påvirkning på rapportert smerte (Olsen et al. 2012, Fanavoll et al. 2016, Christensen et al. 2017, Jacobsen et al. 2018). Å utforske dette feltet nærmere vil forhåpentligvis tilføre ny kunnskap om smerte, individuelle variasjoner, klinisk prognose og råd til pasientene, samt hvilke psykososiale faktorer som er viktige. Ann-Christin startet PhD-forløpet i januar i år og er i gang med første del av analysene. Videre gjenstår resten av analysene samt produksjon av artikler. Prosjektet finansieres av Elib. Kontakt informasjon: E-post: ann-christin.sannes@stami.no

The effect of spinal manipulative therapy on heart rate variability and pain in patients with chronic neck pain: a randomized controlled trial

Anders Galaasen Bakken, MChiro og ph.d. stipendiat ved Karolinska Institutet, Stockholm

Prosjektet undersøker effekten av SMT og tøyeøvelser mot bare tøyeøvelser for kroniske nakkepasienter. Effekten måles i smerte og HRV (en indikasjon på balansen i det autonome nervesystemet). Denne linken mellom endring i nakkesmerte og HRV har blitt sett ved behandling rettet mot stress (Hallman, Olsson et al. 2011). Målet er å undersøke om denne linken også oppstår der behandling er rettet mot nakkesmerten.  

 Conditioned pain modulation (CPM) vil også bli målt for å kunne undersøke evnen til å forutse behandlingsresponsen ut i fra resultateten på denne smertetesten. Smertetesten har tradisjonelt blitt brukt for å forutse postoperativ smerte.  

 Anders er nå snart halvveis i sin 4-års periode. Datainsamlingen avsluttes i starten av 2020, etter dette gjenstår analysering av data og produksjon av artikler.  

Forskningsprotokollen kan leses på: https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-019-3678-8 

 Prosjektet finansieres av Institutet för Kiropraktik och Neuromuskuloskeletal forskning (IkoN).  

 Kontakt informasjon:
E-postAnders.galaasen.bakken@ki.se 

Back Complaints in the Elderly- Norway (BACE-N): En prospektiv kohortestudie om ryggplager hos personer over 55 år som oppsøker primærhelsetjenesten.

Lise Kretz, kiropraktor og Ph.d.-student ved Oslo Met- Storbyuniversitetet. Hun startet som stipendiat i 2019 på kiropraktorarmen av BACE-Norge studien som finansieres av ELIB. Prosjektet er del av et internasjonalt konsortium, noe som på sikt vil gjøre det mulig å sammenligne resultater på tvers av landegrenser.  

BACE-N følger personer 55 år og eldre som oppsøker primærhelsetjenesten (kiropraktor, fysioterapeut eller lege) med en ny episode av ryggplager. Det blir gitt et spørreskjema og en fysisk undersøkelse på baseline. Deltakeren fortsetter behandling/oppfølging som vanlig hos sin behandler. Spørreskjema blir gitt deltakeren 4 ganger iløpet av de 2 påfølgende årene 

Hvorfor er BACE-N en viktig studie?
Antall personer over 60 år forventes å øke med 50% iløpet av perioden 2010-2050. Noen studier tyder også på at prevalensen av alvorlige ryggsmerter øker med økende alder. Det er lite forskning på denne aldersgruppen og hvordan det går med de som plages med ryggsmerterVi vet også lite om prediktorer for forløp av ryggsmerter hos disse pasientene. BACE-N vil kunne bidra til å se nærmere på dette.  

 Kontaktinformasjon 

E-post: LiseKret@oslomet.no 

Antall personer over 60 år forventes å øke med 56% i løpet av perioden 2010-20501. Noen studier tyder på at prevalensen av alvorlige ryggsmerter øker med økende alder 2. Til tross for dette blir ofte personer over 60 ekskludert fra forskningsstudier. Dermed har vi lite informasjon om hvordan det går med denne pasientgruppen.  

BACE-Norge vil bidra til å få et bilde av hvordan det går med de over en to-års periode. Det blir samlet inn mye informasjon om deltakerne, som gir oss blant annet mulighet til å lete etter sammenhenger mellom undergrupper og smerteforløp. 

Antall personer over 60 år forventes å øke med 56% i løpet av perioden 2010-20501. Noen studier tyder på at prevalensen av alvorlige ryggsmerter øker med økende alder 2. Til tross for dette blir ofte personer over 60 ekskludert fra forskningsstudier. Dermed har vi lite informasjon om hvordan det går med denne pasientgruppen.  

BACE-Norge vil bidra til å få et bilde av hvordan det går med de over en to-års periode. Det blir samlet inn mye informasjon om deltakerne, som gir oss blant annet mulighet til å lete etter sammenhenger mellom undergrupper og smerteforløp. 

Pregnancy-related pelvic girdle pain – prognosis, risk factors, consequences, and chiropractic management

Anne Marie Gausel, kiropraktor og ph.d.-stipendiat ved Stavanger universitetssjukehus.

Prosjektet omhandler bekkenleddsmerter i svangerskapet og etter fødsel og er del av et større prosjekt som startet i 2008. Hun startet med forskning i 2013, og overtok data som var innsamlet i 2009 og 2010. Prosjektet undersøker forekomst og risiko for vedvarende bekkenleddsmerter 3-6 måneder etter fødsel og kiropraktorbehandling i svangerskapet. I tillegg består prosjektet av en pilotstudie hvor en undersøker effekten av kiropraktorbehandling og individuell trening versus bare trening for kvinner med vedvarende bekkenleddsmerter. Siste del av prosjektet analyserte SMS data med for å undersøke bedring av bekkenleddsmerter de første 6 ukene etter fødsel.

Anne Marie leverte sin avhandling i april 2020 og forventet disputas er i oktober. Ph.d.-forløpet har vært finansiert av ELIB.

Kontaktinformasjon:
E-post: anne.marie.gausel@sus.no

Application of International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) in Manual Medicine

Ellen Årtun, kiropraktor, ph.d. har avsluttet et postdoc prosjekt ved University of Ontario Institute of Technology i Canada og HELSAM ved Universitetet i Oslo. Prosjektet er internasjonalt og tverrfaglig, skjer i samarbeid med WHO, og vil etter hvert gi kiropraktorer og andre aktører innen manuell medisin et verktøy som kan dokumentere pasientenes funksjonsnivå, både fysisk, psykisk og sosialt. Tanken bak prosjektet er at pasienter som oppsøker disse helsetjenestene kan ha spesielle behov og disse behovene ble kartlagt i prosjektet.

Prosjektet bestod av en systematisk oversikt over feltet og en intervju-studie med norske kiropraktorpasienter om deres opplevelse av funksjon. Til slutt ble det holdt en tverrfaglig konferanse i Oslo 2019 med eksperter i manuell medisin fra hele verden.

ELIB finansierer deler av prosjektet.

Ellen forsvarte doktorgradsavhandlingen ved Syddansk Universitet i Odense i 2014. I forbindelse med doktorgraden sin publiserte hun fem artikler om nakke-­‐ og ryggsmerter, fysisk aktivitet og klinisk undersøkelse av ryggen hos 1300 barn og unge i alderen 11 til 15 år.

The clinical course of neck pain patients recruited in chiropractic practice

Pernille Marie Stähr Irgens, kiropraktor og ph.d. – student ved HELSAM, det medisinske fakultet.

Nakkesmerter er veldig vanlig, og studier viser at den klassiske modellen der smerte forsvinner av seg selv etter noen uker ikke representerer største-delen av gruppen som plages av nakkesmerter. Bildet er mer komplisert, der tilbakefall og vedvarende plager er det mest normale. Mangel på kunnskap om hvor mye, hvor ofte, og hvor lenge vi har vondt gjør det vanskelig å bestemme hvilke behandlinger som fungerer best.

Prosjektets formål er å bedre forståelsen av hvordan nakkesmerter utvikler seg over tid. Ved hyppige målinger vil vi bedre kunne identifisere tidspunkt for bedring eller forverring, og slik bidra til å etablere et bilde av den naturlige svingningen av smerte.

Studier med hyppige målinger viser at det generelt er 3 smerte-mønstre: mer eller mindre smertefri, varierende/episodiske smerter, og mer eller mindre konstante smerter. Vi jobber med å ikke bare identifisere mønstre, men også redskaper vi kan bruke i klinikk og som forklaringsmodeller. Vi undersøker også om pasienters hukommelse hva gjelder tidligere smerte stemmer overens med den reelle smerten målt over tid.

Ved å kunne identifisere bedre hvem som utvikler hvilke mønstre når de først kommer til behandling, vil vi etterhvert øke sannsynligheten for å treffe riktig med behandling som er tilpasset den individuelle pasienten.

Prosjektet er finansiert av EliB og ECCRE.

Kontakt informasjon:
E-post: p.m.irgens @medisin.uio.no

Prognostic factors of the clinical course of neck pain in chiropractic patients

Birgitte Lawaetz Myhrvold, kiropraktor og PhD stipendiat ved Universitetet i Oslo (UiO).

Pasienter med nakkeplager påvirkes av et bredt spekter av plager som påvirker daglig aktivitet og livskvalitet. Til tross for en generell god prognose, er risikoen for tilbakefall og vedvarende nakkeplager høy. En forståelse av hvilke prognostiske faktorer som påvirker prognosen kan være gunstig i evaluering av en pasient med nakkeplager, både for pasienten og klinikeren. Identifikasjon av et sett prognostiske faktorer (en prognostisk modell) kan estimere en pasients risiko for en fremtidig prognose. Dette kan være nyttig viten når kliniske beslutninger skal foretas. Det finnes foreløpig ingen prognostiske modeller for nakkeplager til bruk i klinisk praksis som kan anbefales.

Denne avhandlingen legger derfor vekt på to hovedtemaer:

Å ekstern validere samt oppdatere en eksisterende prognostisk modell som predikerer utfall hos pasienter med nakkeplager og å utforske prognostiske modeller for flere standard utfallsmål for nakkeplager.

Prosjektet finansieres av ELiB og ECCRE.

Kontakt informasjon:
E-post: b.l.myhrvold@medisin.uio.no

Modic changes: Prevalence and association with low back pain – A systematic literature review and meta-analysis:

Christofer Herlin. Studien skal gi oss fler svar på hvordan assosiasjonen mellom Modic-forandringer og korsryggsmerte ser ut. Vi vet fra før at det finnes en assosiasjon, men hvor sterk er den og hvilke faktorer påvirker den? Har det med størrelsen av Modic-forandringen å gjøre f.eks? Blir assosiasjonen modifisert av andre faktorer, som f.eks. andre degenerative forandringer i ryggen?

Les videre